Trwa wczytywanie produktów

Regulamin
REGULAMIN DRUKARNI INTERNETOWEJ
QUAD/GRAPHICS EUROPE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ
W WYSZKOWIE
 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Drukarnia Internetowa dostępna pod adresem internetowym sklep.quadgraphics.plprowadzona jest przez firmę Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 120, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029585, REGON: 570775337, NIP: 764-20-85-674, o kapitale zakładowym w wysokości 160.857.000,00 złotych w pełni opłaconym.
 2. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z Drukarni Internetowej przez Konsumentów, jak również przez Przedsiębiorców (oprócz §10 Regulaminu przeznaczonego wyłącznie dla Przedsiębiorców).
 3. Dla celów niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
 4. Administrator danych osobowych; Administrator; Sprzedawca; Usługodawca – firma Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 120, posiadająca adres do doręczeń: 07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 120, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029585, REGON: 570775337, NIP: 764-20-85-674, o kapitale zakładowym w wysokości 160.857.000,00 złotych w pełni opłaconym, adres poczty elektronicznej: sklep@quadgraphics.pl, numer telefonu: +48 691362499;
 5. Drukarnia Internetowa - Drukarnia Internetowa Usługodawcy dostępna pod adresem internetowym: sklep.quadgraphics.pl ;
 6. Dzień Roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 7. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Drukarni Internetowej umożliwiający utworzenie Konta;
 8. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz umożliwiający złożenie Zamówienia w Drukarni Internetowej, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności;
 9. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; albo osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą;
 10. Kodeks cywilny – kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93
  ze zm.);
 11. Konsument; konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 12. Konto – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Drukarni Internetowej;
 13. Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych wydań newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Drukarni Internetowej;
 14. Pliki Graficzne – projekt Produktu przygotowany przez Klienta wraz z ewentualnymi uwagami technicznymi Klienta. Projekt może zostać przesłany przez Klienta w zależności od Produktu: w trakcie składania Zamówienia (opcja „Wgraj plik”), albo po złożeniu Zamówienia poprzez wgranie projektu na serwer Drukarni Internetowej (link z dostępem jest podany w wiadomości e-mail przesłanej po złożeniu Zamówienia);
 15. Produkt – dostępny w Drukarni Internetowej towar albo usługa będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Plików;
 16. Przedsiębiorca - osoba fizyczna albo osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą;
 17. Regulamin – niniejszy regulamin Drukarni Internetowej;
 18. Specyfikacja Plików Graficznych – specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych, graficznych lub kolorystycznych Plików Graficznych stanowiąca Załącznik nr 1 do Regulaminu;
 19. Specyfikacja Produktu – właściwości Produktu dostępnego w Drukarni Internetowej, który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży stanowiąca Załącznik nr 2 do Regulaminu;
 20. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży albo umowa wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Drukarni Internetowej;
 21. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Drukarni Internetowej;
 22. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
  a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej;
 23. Ustawa o Prawach Konsumenta; Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.);
 24. Weryfikacja plików – sprawdzenie przez Sprzedawcę zgodności Plików Graficznych Klienta z wymogami określonymi w Specyfikacji Plików Graficznych;
 25. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 26. Klienci, w tym Konsumenci mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:
 27. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@quadgraphics.pl;
 28. pisemnie na adres: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków;
 29. telefonicznie pod numerem: +48 691362499.
 • 2. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Drukarni Internetowej i przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca - firma Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 120, posiadająca adres do doręczeń: 07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 120, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029585, REGON: 570775337, NIP: 764-20-85-674, o kapitale zakładowym w wysokości 160.857.000,00 złotych w pełni opłaconym, adres poczty elektronicznej: daneosobowe@quadgraphics.pl .
 2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane są za pośrednictwem Drukarni Internetowej i przetwarzane przez Administratora w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane osobowe niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są każdorazowo na stronie internetowej Drukarni Internetowej przed zawarciem danej umowy.
 3. Usługobiorca/Klient może w każdym czasie wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Usługobiorca/Klient ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania lub usunięcia. Żądanie w tym zakresie Usługobiorca/Klient może zgłosić do Administratora m.in.:
 4. pisemnie na adres: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków.
 5. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: daneosobowe@quadgraphics.pl.
 6. Więcej informacji na temat Administratora oraz przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce prywatności dostępnej po kliknięciu tutaj.
 • 3. USŁUGI ELEKTRONICZNE
 1. Usługodawca informuje, że do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w Drukarni Internetowej, niezbędne są następujące wymagania techniczne:
 2. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
 3. dostęp do poczty elektronicznej;
 4. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0 i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
 5. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768.
 6. Na stronie Drukarni Internetowej Usługodawca udostępnia następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
 7. Korzystanie przez Usługobiorcę z Konta możliwe jest po jego założeniu. W celu założenia Konta trzeba wykonać następujące czynności:
 8. kliknąć na stronie Drukarni Internetowej zakładkę „Zarejestruj”;
 9. wypełnić Formularz Rejestracji;
 10. zaznaczyć akceptację Regulaminu;
 11. kliknąć pole „Zarejestruj”.
 12. Przed kliknięciem pola „Zarejestruj”, Usługobiorca ma również możliwość zaznaczenia zgody na otrzymywanie Newslettera, która to zgoda nie jest w żadnym wypadku niezbędna do założenia Konta, ani też nie jest niezbędna do korzystania z wszystkich funkcjonalności Konta.
 13. W Formularzu Rejestracji niezbędne do założenia Konta jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy numeru NIP i UE VAT.
 14. Klient może w każdym czasie zalogować się do Konta wpisując adres poczty elektronicznej oraz hasło podane przy rejestracji Konta. Klient może również w każdym czasie dokonać zmiany danych i hasła do Konta.
 15. Usługę Elektroniczną Konto Usługodawca świadczy nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca jest uprawniony w każdej chwili i bez podania przyczyny do likwidacji założonego wcześniej Konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@quadgraphics.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Koncie lub też pisemnie na adres: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków.
 16. Klient może zacząć korzystać z Formularza Zamówienia dodając Produkt do elektronicznego koszyka w Drukarni Internetowej. Klient składa Zamówienie poprzez wykonanie następujących czynności:
 17. wypełnienie Formularza Zamówienia; w tym, jeśli Klient ma taką potrzebę, dokonywania zmian we wprowadzonych w Formularzu Zamówienia danych (np. usunięcie poszczególnych Produktów z elektronicznego koszyka, poprawienie nakładu Produktów itp.) - odpowiednie komunikaty ułatwiające nawigację po Formularzu Zamówienia pojawiają się na stronie Drukarni Internetowej;
 18. kliknięcie na stronie Drukarni Internetowej po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup”/ „Kupuję”.
 19. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, konfiguracja (parametry) Produktu/-ów, ilość (nakład) Produktu/ów, Pliki Graficzne, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy, numeru NIP i UE VAT.
 20. Usługę Elektroniczną Formularz Zamówienia Usługodawca świadczy nieodpłatnie. Usługa ta ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu najpóźniej z chwilą złożenia Zamówienia.
 21. Usługę Elektroniczną Newsletter aktywuje się poprzez wpisanie w zakładce „Newsletter” widocznej na stronie Drukarni Internetowej adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane przyszłe wydania Newslettera, a następnie kliknięcie pola „Wyślij”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniej zgody w trakcie zakładania Konta – wówczas z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.
 22. Usługę Elektroniczną Newsletter Usługodawca świadczy nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca jest uprawniony w każdej chwili i bez podania przyczyny do rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@quadgraphics.pl lub też pisemnie na adres: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków.
 23. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Drukarni Internetowej w sposób zgodny
  z prawem. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania do Sprzedawcy treści o charakterze bezprawnym.
 24. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Drukarni Internetowej (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w §7 Regulaminu) Usługobiorca może składać w szczególności:
 25. pisemnie na adres: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków;
 26. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@quadgraphics.pl.
 27. W opisie reklamacji Usługobiorca może podać:
 28. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;
 29. żądanie Usługobiorcy;
 30. dane kontaktowe składającego reklamację, w tym numer Zamówienia.
przy czym brak pełnych danych wskazanych w pkt. 1)-3) powyżej nie wpływa na skuteczność złożenia reklamacji, ani też nie jest przeszkodą do rozpatrzenia reklamacji.
 1. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 • 4. CENA I WARUNKI ZAWIERANIA ORAZ REALIZACJI UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Ceny Produktów widoczne na stronie Drukarni Internetowej podane są w złotych polskich
  i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). O łącznej cenie Produktu/Produktów będącego/będących przedmiotem Zamówienia, a ponadto o kosztach jego dostawy, Klient jest informowany na stronie Drukarni Internetowej w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Drukarni Internetowej.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. W tej wiadomości e-mail znajduje się co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia. Zamówienie jest przyjmowane do realizacji po potwierdzeniu dokonania płatności. Z chwilą potwierdzenia dokonania płatności zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. W przypadku płatności za pośrednictwem PayU S.A. potwierdzenie następuje automatycznie, w przypadku przelewu tradycyjnego – potwierdzenie następuje
  w ciągu 1-2 dni roboczych.
 4. Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie dokonuje Weryfikacji Plików
  (nie dłużej niż 2 dni robocze od złożenia Zamówienia). W przypadku, gdy w wyniku Weryfikacji Plików okaże się, że Pliki Graficzne wymagają wprowadzenia poprawek Sprzedawca informuje o tym niezwłocznie Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej, który wprowadza poprawki zgodnie z informacją Sprzedawcy i przesyła Sprzedawcy poprawione Pliki Graficzne.
 5. Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy Sprzedaży z chwilą zakończenia Weryfikacji Plików, jeżeli nie było konieczności wprowadzenia w nich poprawek, albo z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę od Klienta poprawionych przez niego Plików Graficznych zgodnie z uwagami Sprzedawcy przesłanymi Klientowi po przeprowadzeniu Weryfikacji Plików. Sprzedawca przystępuje do realizacji Umowy Sprzedaży także z chwilą otrzymania żądania Klienta, aby rozpocząć realizację pomimo braku pozytywnej Weryfikacji Plików i braku przesłania przez Klienta poprawionych Plików Graficznych.
 6. Sprzedawca wykonuje Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży zgodnie ze Specyfikacją Produktu na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych uzgodnień między Klientem a Sprzedawcą w ramach Weryfikacji Plików.
 7. Czas realizacji Umowy Sprzedaży, w tym dostawy, wynosi od 2 do 8 Dni Roboczych od momentu przystąpienia przez Sprzedawcę do realizacji Umowy Sprzedaży, w zależności od specyfikacji Produktu oraz zamówionego nakładu, z zastrzeżeniem, że termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 8. Treść Umowy Sprzedaży zostaje utrwalona i udostępniona Klientowi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3. Regulaminu, a dodatkowo również w systemie informatycznym Drukarni Internetowej Sprzedawcy.
 • 5. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi płatność w formie przelewu tradycyjnego oraz płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU S.A. – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Drukarni Internetowej w zakładce „Sposoby płatności” oraz na stronie internetowej https://www.payu.pl/p%C5%82atno%C5%9Bci-online
 2. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:
PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, REGON: 300523444, NIP: 7792308495, o kapitale zakładowym 4 944 000,00 złotych w pełni opłaconym.
 • 6. DOSTAWA PRODUKTU
 1. Dostawa Produktu może być dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Klient i Sprzedawca uzgodnią inaczej.
 2. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Produktu:
 3. przesyłka kurierska – za pośrednictwem firmy, której nazwa widoczna jest podczas składania Zamówienia;
 4. przesyłka za pośrednictwem Paczkomatów InPost.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Klient i Sprzedawca ustalą inaczej.
  Z kosztami dostawy Produktu Klient może zapoznać się na stronie Drukarni Internetowej
  w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 2 Dni Roboczych od momentu wysyłki.
 • 7. REKLAMACJA PRODUKTU
 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 2. Sprzedawca informuje, że podczas składania Zamówienia Klient powinien wziąć pod uwagę, iż:
 3. różnica w wymiarach Produktów wykonywanych przez Sprzedawcę, biorąc pod uwagę tolerancję błędu krajarki wykorzystywanej przez Sprzedawcę, może wynieść do 2 mm,
 4. w wykonanym Produkcie mogą wystąpić przesunięcia lakieru punktowego UV w stosunku do motywu drukarskiego o wartości do 0,3 mm, co wynika ze stosowanej przez Sprzedawcę technologii wykonywania Produktu, zaś ewentualne reklamacje zgłaszane przez Klienta z powyższych tytułów mogą nie zostać uznane przez Sprzedawcę.
 5. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 6. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w szczególności:
 7. pisemnie na adres: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków;
 8. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@quadgraphics.pl.
 9. W opisie reklamacji Klient może podać:
 10. informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady;
 11. żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub żądanie obniżenia ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 12. dane kontaktowe składającego reklamację, w tym numer Zamówienia;
przy czym brak pełnych danych wskazanych w pkt. 1)-3) powyżej nie wpływa na skuteczność złożenia reklamacji, ani też nie jest przeszkodą do rozpatrzenia reklamacji.
 1. Sprzedawca jest zobowiązany ustosunkować się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 2. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu jego dostarczenie przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 • 8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI
  I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
 1. Do pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń należą:
 2. w razie sporu o prawa majątkowe wynikłe z umów sprzedaży i świadczenia usług, wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej;
 3. wystąpienie z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej o podjęcie działań mających na celu pozasądowe rozstrzygnięcie sporu na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich U. z 2016 r., poz. 1823.
 4. Sprzedawca wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązywanie sporów z konsumentami. Poniżej znajdują się dane kontaktowe Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej:
Inspekcja Handlowa woj. mazowieckie
Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie
 1. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, postępowanie
w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich wszczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy, złożony do wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
Rejestr wszystkich podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich znajduje się pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php.
 1. Wszelkie ewentualne koszty związane z pozasądowym rozwiązaniem sporu, w tym ewentualnej opłaty wstępnej za udział w postępowaniu, o ile podmiot uprawniony taką pobiera, oraz ewentualny koszt np. powołania biegłych, ponosi wyłącznie Przedsiębiorca (konsument nie ponosi żadnych kosztów).
 2. Niezależnie od powyższego Konsument może zwrócić się o bezpłatną pomoc do miejskiego (powiatowego) rzecznika konsumentów.
 3. Klient może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy organizacji społecznej,
  do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Federacja Konsumentów udziela porad telefonicznych, osobistych i za pośrednictwem poczty elektronicznej – dane kontaktowe poszczególnych Oddziałów dostępne są pod adresem internetowym http://www.federacja-konsumentow.org.pl/63,tu-znajdziesz-pomoc.html. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Fundacja Konsumentów prowadzą również Infolinię Konsumencką dostępną w dni powszednie w godzinach 8.00-18.00. Każdy konsument, mający problem z przedsiębiorcą, może zwrócić się po poradę prawną, dzwoniąc pod numer 801 440 220 / 22 290 89 16.
 • 9. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w szczególności:
 2. pisemnie na adres: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków;
 3. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@quadgraphics.pl.
 4. Klient będący konsumentem nie będzie uprawniony do dokonania odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jeżeli jej przedmiotem będzie:
 5. produkt nieprefabrykowany wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 6. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 7. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jak również w §12 Regulaminu. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Nie ma przeszkód, aby takie oświadczenie było złożone bez użycia formularza, co więcej konsument, informując przedsiębiorcę o swojej decyzji, nie musi używać zwrotu "odstępuję od umowy".
 8. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 9. dla umowy, która polega na jednorazowym dostarczeniu Produktu – od objęcia tego Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik;
 10. dla umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub
  w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 12. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Drukarni Internetowej). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument w pierwotnej transakcji, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W żadnym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 13. Konsument ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia,
  w którym odstąpił od umowy (tj. w terminie 14 dni od dnia, w którym oświadczenie zostało przedsiębiorcy doręczone), zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 15. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 16. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 17. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi
  w odniesieniu do umów:
 18. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 19. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 20. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 21. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 22. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 23. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 24. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 25. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 26. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 27. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 28. zawartej w drodze aukcji publicznej;
 29. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 30. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 10. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 1. Niniejszy §10 Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców niebędących konsumentami.
 2. W wypadku Klientów niebędących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 3. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju.
 4. Wszelkie reklamacje związane z wykonaniem Produktu przez Sprzedawcę powinny być składane na piśmie w terminie 14 dni od momentu dostawy, z dokładnym określeniem charakteru roszczenia. Niezawiadomienie Sprzedawcy przez Klienta w wyżej opisany sposób będzie równoważne z nieodwołalną akceptacją Produktu. Wraz z reklamacją Klient powinien doręczyć Sprzedawcy dokumentację potwierdzającą niewłaściwe wykonanie Produktu przez Sprzedawcę oraz wysokość powstałej szkody. W przypadku uznania reklamacji przez Sprzedawcę, Klient i Sprzedawca wynegocjują w dobrej wierze sposób naprawienia powstałej z tego tytułu szkody, przy czym w pierwszej kolejności dążyć będą do rozliczenia powstałej należności z przyszłych usług wykonywanych przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.
 5. Bez względu na wszelkie przeciwne postanowienia Regulaminu odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z Zamówienia lub z tytułu innego roszczenia związanego z tym Zamówieniem, nie przekroczy zafakturowanej przez Sprzedawcę ceny przypadającej na określoną partię Produktu stanowiącą podstawę tej odpowiedzialności. Sprzedawca w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny za utracone przez Klienta spodziewane korzyści. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
 6. jakichkolwiek błędów w treści, formie, grafice czy innych błędów lub wad w materiałach dostarczanych przez Klienta;
 7. jakiegokolwiek uszczerbku dla jakości Produktów wynikającego z niezastosowania się przez Klienta do specyfikacji i wymagań produkcyjnych.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu opóźnienia lub braku wykonania Produktu, jeżeli opóźnienie takie lub brak wykonania wynikać będzie z działania siły wyższej. Przypadek siły wyższej rozumie się jako nagłe, nieprzewidywalne zdarzenie niezależne od woli Sprzedawcy.
 9. Sprzedawca i Klient będą dążyć do polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów dotyczących zawarcia lub wykonywania Umowy Sprzedaży lub z niej wynikających. Jeżeli Sprzedawca i Klient nie będą w stanie osiągnąć porozumienia wówczas spór zostanie przekazany do rozstrzygnięcia przez sąd powszechny właściwy dla dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Do spraw nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy polskiego Kodeksu cywilnego.
 • 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie z ważnych przyczyn, np. zmiany obowiązujących przepisów, wprowadzenia nowych funkcjonalności w Drukarni Internetowej, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. 2. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany z wyprzedzeniem poprzez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Drukarni Internetowej wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu oraz utrzymanie tej informacji na stronie Drukarni Internetowej przez okres co najmniej 30 kolejnych dni kalendarzowych.
 3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, w tym Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
 4. W wypadku, gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu w żadnym wypadku nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości powstałe na tle niniejszego Regulaminu należy rozstrzygać na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo stosowania mają przepisy obowiązującego prawa.
 7. W przypadku ewentualnych sporów właściwość sądu określają przepisy Kodeksu postępowania cywilnego oraz innych ustaw.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • 12. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)
 

Adresat:

Quad/Graphics Europe Sp. z o.o.

 1. Pułtuska 120

07-200 Wyszków

adres e-mail: sklep@quadgraphics.pl

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

– Adres konsumenta(-ów)

 

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

 

(*) Niepotrzebne skreślić.

 
 
Załącznik nr 1 do Regulaminu
- Specyfikacja wymogów technicznych dla elementów tekstowych,
graficznych lub kolorystycznych Plików Graficznych
  
 
Drukarnia przyjmuje pliki do druku w formacie
 
 1. PDF gdy spełniają poniższe warunki techniczne:
- 2 mm spadu z każdej strony projektu.
- PDF zapisywany bez znaczników oraz linii cięcia.
- Rozdzielczość pliku powinna wynosić 300 dpi.
- Bitmapy zawarte w projekcie powinny mieć rozdzielczość 300 dpi i być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.
- Fonty występujące w pliku powinny być zamienione na krzywe.
-Projekt powinien być zapisany w trybie CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili.
- Odległość ważnych elementów graficznych (tekstu oraz logo) powinna wynosić minimum 3 mm od linii cięcia, bigowania/składania.
- Plik PDF zapisany w trybie zgodności z Acrobat 4 (PDF 1.3).
 
 
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu
- Właściwości Produktu dostępnego w Drukarni Internetowej,
który może być przedmiotem Umowy Sprzedaży
 
 
 
Właściwości każdego z Produktów, w szczególności: format, gramatura użytego papieru, kolorystyka, uszlachetnienie itp. są dostępne jako opcje wyboru podczas składania Zamówienia
 
 

Fotokalendarz spiralowany Wizytówki Wizytówki - gotowe szablony Ulotka Ulotki składane Papier firmowy Plakaty Katalogi klejone Arkusze plano Kalendarze spiralowane biurkowe Kalendarzyki listkowe Wydruki na podłożu elektrostatycznym Notesy spiralowane Notesy klejone Metryczki i plakaty do pokoju dziecięcego Winietka na stół Dyplomy i certyfikaty Zdjęcie 40 cm x 30 cm Zdjęcie 40 cm x 30 cm w ramie Zdjęcie 40 cm x 30 cm w ramie z passe-partout Karty menu spiralowane Planer na biurko Numery startowe Zaproszenia składane Zaproszenia proste Karty menu składane Próbnik papierów Notesy personalizowane Menu weselne Indywidualny projekt graficzny [Zaproszenia składane] Kwiatowe proste (wzór 1) [Zaproszenia składane] Kwiatowe proste (wzór 2)

PRODUKTY