Trwa wczytywanie produktów

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Drukarni Internetowej Quad/Graphics Europe

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Drukarni Internetowej Quad/Graphics Europe („Użytkownicy”).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Drukarnię Internetową jest firma Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 120, posiadająca adres do doręczeń: 07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 120, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029585, REGON: 570775337, NIP: 764-20-85-674, o kapitale zakładowym w wysokości 160.857.000,00 złotych w pełni opłaconym, adres poczty elektronicznej: sklep@quadgraphics.pl, numer telefonu +48 691362499 („Administrator”).
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych Użytkowników opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych Twoich i innych Użytkowników osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy wykonywanie tych procedur i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.), Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz
  w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych może uniemożliwić nam świadczenie Tobie usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Ciebie zakupów w Drukarni Internetowej Quad/Graphics Europe.
 5. Twoje dane osobowe są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne
  i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w tym rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024). Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez Administratora.
 6. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasady: rozliczalności, adekwatności oraz rzetelności.
 7. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych zalecamy:

1) ustanowienie loginu i trudnego, co najmniej 8-znakowego, alfanumerycznego hasła do Twojego Konta, uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie; w szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

2) wylogowanie się ze strony Drukarni Internetowej Quad/Graphics Europe po zakończonej sesji poprzez kliknięcie pola „Wyloguj”, umieszczonego w prawym górnym rogu strony;

3) zachowanie loginu i hasła do Konta w tajemnicy, w tym w szczególności nieprzekazywanie danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

4) korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularne skanowanie dysków w poszukiwaniu wirusów;

5) korzystanie ze strony Drukarni Internetowej Quad/Graphics Europe wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie;
w przypadku jednak korzystania z cudzego komputera, np. w  kafejce internetowej - niezapamiętywanie danych na komputerze i usuwanie historii przeglądanych stron, w celu uniemożliwienia udostępnienia Twoich danych osobie korzystającej z komputera po Tobie.

 1. Dane osobowe, które nam powierzasz, w szczególności imię, nazwisko, Twój adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są w celach:

1) w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Ciebie zamówień;

2) w celu realizacji składanych przez Ciebie zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Drukarni Internetowej Quad/Graphics Europe;

3) w celu rozpatrywania składanych przez Ciebie reklamacji;

4) jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji marketingowych, w tym przesyłanie Ci przez nas drogą elektroniczną informacji handlowych (Newsletter), Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas również w celu przekazywania Ci informacji o naszej drukarni, ofertach
i promocjach.

 1. Powierzając nam swoje dane osobowe masz prawo wglądu do nich, prawo żądania ich aktualizacji oraz prawo żądania ich usunięcia. Dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie możesz samodzielnie edytować i usuwać (zakładka „Zaloguj”/„Twoje konto”). Możesz również zwrócić się do nas
  ze stosownym żądaniem poprzez:

1) wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: sklep@quadgraphics.pl z adresu poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowanego w Drukarni Internetowej Quad/Graphics Europe;

2) pisemnie na adres: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków.

 1. Jeśli chcesz zrezygnować z otrzymywania Newslettera, to możesz to zrobić samodzielnie (zakładka „Zaloguj”/„Twoje konto”, odnośnik „Newsletter”) lub kontaktując się z nami:

1) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@quadgraphics.pl;

2) pisemnie na adres: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków.

Informacje o sposobie rezygnacji z Newslettera podane są również w stopce każdego Newslettera.

 1. Drukarnia Internetowa realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” (patrz Polityka dotycząca wykorzystania plików “cookies”).

 1. Pliki cookies to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe), które zapisywane są na Twoim urządzeniu końcowym (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) podczas korzystania przez Ciebie
  z Drukarni Internetowej Quad/Graphics Europe. Dzięki zapisaniu tych plików na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie musisz każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Drukarni Internetowej Quad/Graphics Europe, co umożliwia nam rozwijanie Drukarni zgodnie z preferencjami naszych Klientów.
 2. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 3. Drukarnia Internetowa Quad/Graphics Europe wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów;

 2) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 1. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcjonalności.
 2. Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

1) Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

 • Usuwanie plików Cookie,
 • Domyślne blokowanie plików Cookie,
 • Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,
 • Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki
 • Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen
 • Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

2) Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

3) Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

4) Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.

W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 1. Drukarnia Internetowa Quad/Graphics Europe może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy,
  z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie z ważnych przyczyn, np. wprowadzenia nowych funkcjonalności w Drukarni Internetowej - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na postanowienia Polityki.
 3. O treści zmian Polityki Prywatności każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na stronie głównej Drukarni Internetowej wiadomości o zmianie Polityki prywatności, zawierającej zestawienie tych zmian oraz utrzymanie tej informacji na stronie Drukarni Internetowej przez okres co najmniej 30 kolejnych dni kalendarzowych. Jeżeli posiadasz założone Konto zostaniesz dodatkowo powiadomiony o zmianach Polityki prywatności z 30 dniowym wyprzedzeniem poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Ciebie w Formularzu Rejestracji, informacji zawierającej zestawienie zmian Polityki prywatności.
 4. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do Twojej dyspozycji - nasze dane można znaleźć na stronie Drukarni Internetowej Quad/Graphics Europe w zakładce KONTAKT.

Fotokalendarz spiralowany Wizytówki Wizytówki - gotowe szablony Ulotka Ulotki składane Papier firmowy Plakaty Katalogi klejone Arkusze plano Kalendarze spiralowane biurkowe Kalendarzyki listkowe Wydruki na podłożu elektrostatycznym Notesy spiralowane Notesy klejone Metryczki i plakaty do pokoju dziecięcego Winietka na stół Dyplomy i certyfikaty Zdjęcie 40 cm x 30 cm Zdjęcie 40 cm x 30 cm w ramie Zdjęcie 40 cm x 30 cm w ramie z passe-partout Karty menu spiralowane Planer na biurko Numery startowe Zaproszenia składane Zaproszenia proste Karty menu składane Próbnik papierów Notesy personalizowane Menu weselne Indywidualny projekt graficzny [Zaproszenia składane] Kwiatowe proste (wzór 1) [Zaproszenia składane] Kwiatowe proste (wzór 2)

PRODUKTY