Trwa wczytywanie produktów

Polityka prywatności
Polityka prywatności
Drukarni Internetowej Quad/Graphics Europe

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Drukarni Internetowej Quad/Graphics Europe („Użytkownicy”).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Drukarnię Internetową jest firma Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 120, posiadająca adres do doręczeń: 07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 120, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029585, REGON: 570775337, NIP: 764-20-85-674, o kapitale zakładowym w wysokości 160.857.000,00 złotych, adres poczty elektronicznej: sklep@quadgraphics.pl, numer telefonu +48 691362499 („Administrator”).
 3. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych Twoich i innych Użytkowników osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy wykonywanie tych procedur i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego. W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych drogą mailową na adres: daneosobowe@quadgraphics.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków z dopiskiem: „Dot. ochrony danych osobowych”.
 4. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe:

1) w celu umożliwienia Ci kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, - imię, nazwę firmy, numer telefonu, adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

2) w celu rejestracji przez Ciebie Konta lub złożenia i realizacji Zamówienia - dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu do rejestracji lub Formularzu Zamówienia, to jest: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer NIP i UE VAT oraz ustanowione przez Ciebie hasło (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

3) w celu logowania do Konta, jak również administrowania tym kontem - podany przez Ciebie adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

4) w celu przesyłania Ci Newslettera, tj. w celach marketingu własnych produktów i usług - podany przez Ciebie adres e-mail (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

5) w celu zapisywania w plikach Cookies, w tym profilowania - dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie, np. odwiedzane strony i podstrony, dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

6) realizacji działań wykonywanych na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, a także jej zawarcia i wykonania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

7) wypełnienia obowiązku prawnego, np. rozpatrzenia Twojej reklamacji, wystawienia faktury lub rachunku, wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

8) tworzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności naszej strony internetowej oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa informatycznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

9) obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 1. Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu korzystania z Formularza Zamówienia, korzystania z Konta, w celu otrzymywania Newslettera, rozpatrzenia reklamacji, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, realizacji Zamówienia, zawarcia i wykonania Umowy lub podjęcia przez nas innych działań na Twoje żądanie, podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest warunkiem wykonania przez nas tych czynności.
 2. Możesz wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili możesz cofnąć każdą zgodę bez ponoszenia konsekwencji. Wystarczy skorzystać z opcji cofnięcia zgody dostępnej na naszej stronie lub wysłać e-mail na adres: daneosobowe@quadgraphics.pl lub pismo z Twoim żądaniem pocztą tradycyjną na adres: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków z dopiskiem: „Dot. ochrony danych osobowych”. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie przez nas Twoich danych jest legalne.

 1. Twoje dane mogą  podlegać  zautomatyzowanemu  przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu  na zasadach określonych w art. 22 RODO. Profilowanie polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany na podstawie Twoich dotychczasowych działań i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam usług. Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.
 2. Możemy przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej strony internetowej, np. następującym kategoriom odbiorców: firmie obsługującej naszą stronę internetową, firmie udostępniającej system płatności online, operatorom pocztowym i firmom kurierskim. Ponadto dane mogą zostać udostępnione organom państwowym, jeżeli zwrócą się o to do nas na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.
 3. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego na podstawie określonej decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. W sytuacji braku decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, Administrator będzie stosował środki rekompensujące brak ochrony danych poprzez odpowiednie zabezpieczenie Twoich danych osobowych, w szczególności za pomocą wiążących reguł korporacyjnych lub standardowych klauzul ochrony danych. Administrator zapewnia odpowiednie zabezpieczenia w zakresie ochrony Twoich danych osobowych. Kopię zabezpieczeń danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego możesz uzyskać poprzez żądanie wysłane na adres mailowy: daneosobowe@quadgraphics.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków z dopiskiem: „Dot. ochrony danych osobowych”.
 4. Twoje dane będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a następnie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie możemy podnosić lub jakie mogą być wobec nas podnoszone. Jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku. Twoje dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody.
 5. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

1) prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych;

2) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”);

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

4) prawo dostępu do danych;

5) prawo do sprostowania danych;

6) prawo do przenoszenia danych;

7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Traktujemy bardzo poważnie kwestię bezpieczeństwa Twoich danych, dlatego stosujemy między innymi szyfrowaną transmisję danych (SSL) podczas rejestracji i logowania do Konta Użytkownika. Zapewnia to ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego konta przez nieupoważnione systemy lub osoby. Dostęp do Twoich danych w naszej firmie mają tylko pracownicy upoważnieni, którzy mają nadane uprawnienia do dostępu. Pozostali pracownicy nie posiadają dostępu do Twoich danych. W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych zalecamy:

1) ustanowienie loginu i trudnego, co najmniej 8-znakowego, alfanumerycznego hasła do Twojego Konta, uniemożliwiających w prosty sposób odgadnięcie ich przez osoby trzecie; w szczególności zalecamy stosowanie w haśle ciągu znaków i cyfr oraz dużych i małych liter;

2) wylogowanie się ze strony Drukarni Internetowej Quad/Graphics Europe po zakończonej sesji poprzez kliknięcie pola „Wyloguj”, umieszczonego w prawym górnym rogu strony;

3) zachowanie loginu i hasła do Konta w tajemnicy, w tym w szczególności nieprzekazywanie danych (loginu, hasła) jakimkolwiek osobom trzecim;

4) korzystanie z programów antywirusowych, w tym regularne skanowanie dysków w poszukiwaniu wirusów;

5) korzystanie ze strony Drukarni Internetowej Quad/Graphics Europe wyłącznie za pośrednictwem zaufanych komputerów, na których zainstalowano wyłącznie sprawdzone oprogramowanie; w przypadku jednak korzystania z cudzego komputera - niezapamiętywanie danych na komputerze i usuwanie historii przeglądanych stron, w celu uniemożliwienia udostępnienia Twoich danych osobie korzystającej z komputera po Tobie.

 1. Zgodnie z art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, nasza strona korzysta z plików Cookies stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, smartfonie, tablecie itp.) podczas korzystania ze strony Drukarni Internetowej Quad/Graphics Europe.
 2. Dzięki zapisaniu plików Cookies na Twoim urządzeniu możliwe jest m. in. zapamiętanie danych logowania, dzięki czemu nie musisz każdorazowo wpisywać loginu i hasła, zapamiętanie towarów dodanych przez Ciebie do koszyka, czy dostosowanie treści strony do Twoich zainteresowań. Dzięki plikom cookie możliwe jest zbieranie danych statystycznych Drukarni Internetowej Quad/Graphics Europe, co umożliwia nam rozwijanie Drukarni zgodnie z preferencjami naszych Klientów.
 3. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących Cię, na ich podstawie nie można ustalić czyjejkolwiek tożsamości. Pliki te nie są w żaden sposób szkodliwe dla Twojego urządzenia i nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania. Odczytanie zawartości tych plików możliwe jest jedynie przez serwer, który je utworzył.
 4. Drukarnia Internetowa Quad/Graphics Europe wykorzystuje dwa typy plików cookies:

 1) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów;

 2) Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.

 1. Poziom ochrony przed Cookies ustawia się w każdej przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcjonalności.
 2. Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

1) Google Chrome

Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści. W sekcji „Pliki cookie” można zmienić następujące ustawienia plików Cookie:

    Usuwanie plików Cookie,

    Domyślne blokowanie plików Cookie,

    Domyślne zezwalanie na pliki Cookie,

    Domyślne zachowywanie plików Cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki

    Określanie wyjątków dla plików Cookie z konkretnych witryn lub domen

    Internet Explorer 6.0 i 7.0

Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.

2) Mozilla Firefox

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.

3) Opera

Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.

4) Safari

W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo.

W tym miejscu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.

 1. Drukarnia Internetowa Quad/Graphics Europe może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 2. Niniejsza Polityka prywatności może ulec zmianie z ważnych przyczyn, np. zmiany obowiązujących przepisów, wprowadzenia nowych funkcjonalności w Drukarni Internetowej - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na postanowienia Polityki.
 3. O treści zmian Polityki Prywatności każdy Użytkownik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie na stronie głównej Drukarni Internetowej wiadomości o zmianie Polityki prywatności, zawierającej zestawienie tych zmian oraz utrzymanie tej informacji na stronie Drukarni Internetowej przez okres co najmniej 30 kolejnych dni kalendarzowych.
 4. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności jesteśmy do Twojej dyspozycji - nasze dane można znaleźć na stronie Drukarni Internetowej Quad/Graphics Europe w zakładce KONTAKT.

 

Fotokalendarz spiralowany Wizytówki Wizytówki - gotowe szablony Ulotka Ulotki składane Papier firmowy Plakaty Katalogi klejone Arkusze plano Kalendarze spiralowane biurkowe Kalendarzyki listkowe Wydruki na podłożu elektrostatycznym Notesy spiralowane Notesy klejone Metryczki i plakaty do pokoju dziecięcego Winietka na stół Dyplomy i certyfikaty Zdjęcie 40 cm x 30 cm Zdjęcie 40 cm x 30 cm w ramie Zdjęcie 40 cm x 30 cm w ramie z passe-partout Karty menu spiralowane Planer na biurko Numery startowe Zaproszenia składane Zaproszenia proste Karty menu składane Próbnik papierów Notesy personalizowane Menu weselne Indywidualny projekt graficzny [Zaproszenia składane] Kwiatowe proste (wzór 1) [Zaproszenia składane] Kwiatowe proste (wzór 2)

PRODUKTY