Trwa wczytywanie produktów

Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe

Drogi Użytkowniku,

 

Z dniem 25 maja 2018 roku zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych").

 

Mając powyższe na uwadze chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej naszej drukarni online.

 

 

 1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH I JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Quad/Graphics Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Wyszkowie, 07-200 Wyszków, ul. Pułtuska 120, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029585, REGON: 570775337, NIP: 7642085674, z kapitałem zakładowym w wysokości 160.857.000,00 PLN (dalej: QGE) jest administratorem Twoich danych osobowych w związku
z korzystaniem ze strony internetowej naszej drukarni online.

 

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym pracownikiem odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych drogą mailową na adres: daneosobowe@quadgraphics.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków z dopiskiem: „Dot. ochrony danych osobowych”.

 

 1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?
 • w celu umożliwienia Ci kontaktu z nami za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie
  w tym formularzu, to znaczy imię, nazwę firmy, numer telefonu, adres e-mail;

podstawa prawna: Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w celu rejestracji przez Ciebie Konta lub złożenia i realizacji Zamówienia przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu do rejestracji lub Formularzu Zamówienia, to jest: imię i nazwisko, nazwę firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer NIP i UE VAT oraz ustanowione przez Ciebie hasło;

podstawa prawna:  Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w celu logowania do Konta, jak również administrowania tym kontem, przetwarzamy podany przez Ciebie adres e-mail oraz ustanowione przez Ciebie hasło;

podstawa prawna:  Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w celu przesyłania Ci Newslettera, tj. w celach marketingu własnych produktów i usług przetwarzamy podany przez Ciebie adres e-mail;

podstawa prawna:  Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 • w celu zapisywania w plikach Cookies, w tym profilowania, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności na naszej stronie, takie jak: odwiedzane strony i podstrony, ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP, lokalizacji, ID urządzenia oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego;

podstawa prawna: Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 

 1. dane osobowe mogą również być przetwarzane przez nas w celu:

 

 • realizacji działań wykonywanych na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, a także jej zawarcia i wykonania;

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

 • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na QGE, np. rozpatrzenia Twojej reklamacji, wystawienia faktury lub rachunku, wykazania spełnienia obowiązków wynikających z RODO;

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

 • tworzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności naszej strony internetowej oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa informatycznego;

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 • obrony przed roszczeniami lub ich dochodzenia - możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie, dane dotyczące korzystania z naszych usług, z naszej strony internetowej, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub jego braku, w tym rozmiarów poniesionej szkody;

podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

 

 1. CZY MASZ OBOWIĄZEK PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE?

Podanie danych nie jest wymogiem ustawowym. W zakresie, w jakim przetwarzanie Twoich danych następuje w celu korzystania z Formularza Zamówienia, korzystania z Konta, w celu otrzymywania Newslettera, rozpatrzenia reklamacji, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania, realizacji Zamówienia, zawarcia i wykonania Umowy lub podjęcia przez QGE innych działań na Twoje żądanie, podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest warunkiem wykonania przez nas tych czynności.

 

 1. JAK COFNĄĆ ZGODĘ?

Możesz wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej.

W każdej chwili możesz cofnąć każdą zgodę udzieloną QGE w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia konsekwencji. Wystarczy skorzystać z opcji cofnięcia zgody dostępnej na naszej stronie lub wysłać e-mail na adres: daneosobowe@quadgraphics.pl lub pismo z Twoim żądaniem pocztą tradycyjną na adres: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków z dopiskiem: „Dot. ochrony danych osobowych”. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić
w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych przed jego dokonaniem,
tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Twoich danych przez QGE jest legalne.

 

 1. PROFILOWANIE

Twoje dane mogą  podlegać  zautomatyzowanemu  przetwarzaniu,  w  tym  profilowaniu  na zasadach określonych w art. 22 RODO. Profilowanie polega przede wszystkim na automatycznej ocenie, jakimi usługami możesz być zainteresowany na podstawie Twoich dotychczasowych działań i na wyświetlaniu profilowanych w ten sposób reklam usług.

Profilowanie, którego dokonujemy, nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób.

 

 1. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Przekazujemy Twoje dane osobowe dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu naszej strony internetowej.

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • Firmie obsługującej naszą stronę internetową - Web2print ul. Sarmacka 1 /30, 02-972 Warszawa;
 • Firmie udostępniającej system płatności online - PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań;
 • Operatorom pocztowym i firmom kurierskim;
 • Organom państwowym, w tym jednostkom organizacyjnym prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej, jeżeli zwrócą się do nas o udostępnienie danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

 

 1. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody.

Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania Umowy,
a po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić QGE i jakie mogą być podnoszone wobec QGE.

Jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na QGE jako administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.

 

 1. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania do naszego pracownika odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych drogą mailową: daneosobowe@quadgraphics.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków z dopiskiem: „Dot. ochrony danych osobowych”.

 

1) PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC WYKORZYSTANIA DANYCH

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, np. w związku z marketingiem naszych produktów i usług oraz naszych klientów, prowadzeniem statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności strony.

Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw.

Podstawa prawna: art. 21 RODO

 

2) PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH („PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu
  o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub
  w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania ze strony internetowej;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów, np. w zakresie niezbędnym do celów obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub ich podnoszenia.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

 

3) PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA DANYCH

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

 

4) PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
  o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych,
  o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

 

5) PRAWO DO SPROSTOWANIA DANYCH

Masz prawo do sprostowania (jeżeli są nieprawidłowe) i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych (jeżeli są niekompletne).

Podstawa prawna: art. 16 RODO

 

6) PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Masz prawo otrzymać swoje dane osobowe, które nam dostarczyłeś, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych, np. do innego operatora podobnych serwisów. Masz również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio takiemu innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Twoje dane osobowe wyślemy w postaci pliku w formacie powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 20 RODO

 

 1. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Traktujemy bardzo poważnie kwestię bezpieczeństwa Twoich danych dlatego stosujemy między innymi szyfrowaną transmisję danych (SSL) podczas rejestracji i logowania do Konta Użytkownika. Zapewnia to ochronę identyfikujących Cię danych oraz znacząco utrudnia przechwycenie dostępu do Twojego konta przez nieupoważnione systemy lub osoby. Kopia bezpieczeństwa danych jest wykonywana cyklicznie i przechowywana na dyskach serwera znajdującego się w siedzibie naszej firmy.

Dostęp do Twoich danych w naszej firmie mają tylko pracownicy upoważnieni, którzy mają nadane uprawnienia do dostępu. Pozostali pracownicy nie posiadają dostępu do Twoich danych.

      10. GDZIE MOŻESZ WNIEŚĆ SKARGĘ NA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH OSOBWYCH PRZEZ QGE?

Skargę możesz wnieść do organu nadzorczego. Obecnie takie skargi kierować można do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że wkrótce właściwym organem nadzorczym w tej kwestii może być Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      11. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NASZYM PRACOWNIKIEM ODPOWIEDZIALNYM ZA OCHRONĘ DANYCH OSOBOWYCH?

Można to zrobić e-mailowo pod adresem: daneosobowe@quadgraphics.pl lub pocztą tradycyjną pod adresem: Quad/Graphics Europe Sp. z o.o., ul. Pułtuska 120, 07-200 Wyszków z dopiskiem: „Dot. ochrony danych osobowych”.

Fotokalendarz spiralowany Wizytówki Wizytówki - gotowe szablony Ulotka Ulotki składane Papier firmowy Plakaty Katalogi klejone Arkusze plano Kalendarze spiralowane biurkowe Kalendarzyki listkowe Wydruki na podłożu elektrostatycznym Notesy spiralowane Notesy klejone Metryczki i plakaty do pokoju dziecięcego Winietka na stół Dyplomy i certyfikaty Zdjęcie 40 cm x 30 cm Zdjęcie 40 cm x 30 cm w ramie Zdjęcie 40 cm x 30 cm w ramie z passe-partout Karty menu spiralowane Planer na biurko Numery startowe Zaproszenia składane Zaproszenia proste Karty menu składane Próbnik papierów Notesy personalizowane Menu weselne Indywidualny projekt graficzny [Zaproszenia składane] Kwiatowe proste (wzór 1) [Zaproszenia składane] Kwiatowe proste (wzór 2)

PRODUKTY